Định nghĩa và sử dụng

 • .dequeue(): Thực hiện chức năng tiếp theo trên queue cho các thành phần phù hợp.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.dequeue()

$('div').dequeue();

Ví dụ một chuyển động khi chưa sử dụng .dequeue()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div {
  background-color: yellow;
  height: 50px;
  left: 10px;
  position: absolute;
  top: 40px;
  width: 50px;
}
div.red {
  background-color: red;
}
<style>
</head>

<body>
<button>Start</button>
<div></div>

<script>
$(function(){
  $("button").click(function () {
    $("div").animate({left:'+=200px'}, 2000);
    $("div").animate({top:'0px'}, 600);
    $("div").queue(function () {
      $(this).toggleClass("red");
    });
    $("div").animate({left:'10px', top:'40px'}, 700);
  });
});
</script>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có .dequeue():

Ta thấy thành phần chuyển động và dừng lại sau khi đã thực hiện xong function .queue()

Ví dụ một chuyển động khi sử dụng .dequeue()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div {
  background-color: yellow;
  height: 50px;
  left: 10px;
  position: absolute;
  top: 40px;
  width: 50px;
}
div.red {
  background-color: red;
}
<style>
</head>

<body>
<button>Start</button>
<div></div>

<script>
$(function(){
  $("button").click(function () {
    $("div").animate({left:'+=200px'}, 2000);
    $("div").animate({top:'0px'}, 600);
    $("div").queue(function () {
      $(this).toggleClass("red");
      $(this).dequeue();
    });
    $("div").animate({left:'10px', top:'40px'}, 700);
  });
});
</script>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi có .dequeue():

Ta thấy thành phần sau khi thực hiện xong function .queue() thì ngay lập tức thực hiện tiếp hành động kế tiếp.