Định nghĩa và sử dụng

 • .delay(): Thiết lập một bộ đếm thời gian để trì hoãn thực hiện các hạng mục tiếp theo trong các hành động.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.delay(độ bền)

$('p').slideUp(200).delay(1000).fadeIn(400);

.delay(độ bền)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
p {
  background: blue;
}
</style>
<script>
$(function(){
   $('button').click(function() {
     $('p.first').slideUp(300).delay(2000).fadeIn(400);
     $('p.second').slideUp(300).fadeIn(400);
   });
});
</script>
</head>

<body>
<button>Run</button>
<p class="first">có delay</p>
<p class="second">không delay</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần có sử dụng delay đã được trì hoãn 2 giây (delay(2000)) so với thành phần không có sử dụng delay.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<button>Run</button>
<p class="first">có delay</p>
<p class="second">không delay</p>

<button>Run</button>
<p class="first">có delay</p>
<p class="second">không delay</p>
thành phần p class="first" display: none 2 giây sau đó mới hiển thị display: block