Định nghĩa và sử dụng

 • .mouseup(): Ràng buộc một xử lý tới một sự kiện mouseup (nhả chuột), hoặc kích hoạt sự kiện mouseup lên một thành phần.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.mouseup()

$('input').mouseup();

.mouseup(function(){...})

$('input').mouseup(function(){
  alert('Bạn vừa click chuột');
});

.mouseup()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('img').mouseup(function(){
    $(this).css('border','5px solid green');
  });
  $('button').click(function(){
    $('img').mouseup()
  });
});
</script>
</head>

<body>
<img src="http://hocwebchuan.com/common/images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào button, ta đã kích hoạt được giá trị mouseup vào <img />, giống như vừa click vào <img /> và nhả chuột ra.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<img src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>

<img style="border: 5px solid green;" src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>
<button>Click</button>

.mouseup(function(){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('img').mouseup(function(){
    $(this).css('border','5px solid green');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<img src="http://hocwebchuan.com/common/images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào <img /> ta sẽ thấy được kết qủa.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<img src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />

<img style="border: 5px solid green;" src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />

Ví dụ kết hợp mousedown và mouseup

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
   $("p").mouseup(function(){
     $(this).append('<span style="color:#f00;">Mouse up.</span>');
   }).mousedown(function(){
     $(this).append('<span style="color:#00f;">Mouse down.</span>');
   });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Click vào đây và nhả chuột ra để xem kết quả.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt: