.removeAttr()

Định nghĩa và sử dụng

  • .removeAttr(): Loại bỏ các thuộc tính (attr) có bên trong thành phần.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.removeAttr('Tên thuộc tính')

$('div').removeAttr('class');

.removeAttr('Tên thuộc tính')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('.test').removeAttr('class');
});
</script>
</head>

<body>
<div id="remove" class="test">Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thuộc tính class đã bị loại bỏ khỏi thành phần div.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div id="remove" class="test">Thành phần div</div>

<div id="remove">Thành phần div</div>