Định nghĩa và sử dụng

 • .trigger(): Thực hiện tất cả các xử lý và đính kèm các loại sự kiện nhất định tới thành phần được chọn.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.trigger(Sự kiện,Tham số)

$('input').trigger(select);

.trigger(Sự kiện,Tham số)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $("button").click(function(){
    $('.test').on('thamso', function(event, param1, param2) {
      alert(param1 + "\n" + param2);
    });
    $('.test').trigger('thamso', ['Custom', 'Event']);
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div</div>
<button>Button</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để xem kết quả.

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  function update(j) {
    var n = parseInt(j.text(), 10);
    j.text(n + 1);
  }
  $("button:first").click(function(){
    update($("span:first"));
  });
  $("button:last").click(function(){
    $("button:first").trigger('click');
    update($("span:last"));
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div><span>0</span> button 01 click.</div>
<div><span>0</span> button 02 click.</div>
<button>Button 01</button> <button>Button 02</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để xem kết quả.