Định nghĩa và sử dụng

  • .andSelf(): Thêm hành động cho chính thành phần chọn ban đầu.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.andSelf()

$('div').andSelf().css('border','1px solid blue');
$('div').find(p).andSelf().css('border','1px solid blue');

.andSelf()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('div').andSelf().css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Thực hiện một hành động bởi chính nó, thẻ div được thêm styleborder:1px solid blue.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div>Thành phần div</div>

<div style="border: 1px solid blue">Thành phần div</div>

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('div.andSelf').find('p').andSelf().css('border','1px solid blue');
    
    $('div.andSelfNone').find('p').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<div class="andSelf">
<p>Thành phần p bên trong div</p>
</div>

<div class="andSelfNone">
<p>Thành phần p bên trong div</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy khi chưa có .andSeft() thì thành phần div không thấy có thêm hành động nào, nhưng khi sử dụng .andSelf() thì thành phần div có một hành động thêm định dạng border:1px solid blue.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div class="andSelf">
<p>Thành phần p bên trong div</p>
</div>

<div class="andSelfNone">
<p>Thành phần p bên trong div</p>
</div>

<div class="andSelf" style="border: 1px solid blue">
<p style="border: 1px solid blue">Thành phần p bên trong div</p>
</div>

<div class="andSelfNone">
<p style="border: 1px solid blue">Thành phần p bên trong div</p>
</div>