Định nghĩa và sử dụng

 • .submit(): Ràng buộc xử lý một sự kiện tới sự kiện Javascript "submit" hay kích hoạt sự kiện này trên thành phần.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.submit()

$('.target').submit();

.submit(function(){})

$('.target').submit(function(){
  $('span').show().fadeOut("slow");
});
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4.3

.submit(eventData, function(){})

.submit()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
input { width:200px;}
</style>
<script>
$(function(){
  $('form').submit(function(){
     if ($("input:text").val() == "123456") {
     $("span").text("Đã xác nhận").show();
     return true;
  }
     $("span").text("Không có giá trị").show();
     return false;
  });
	
  $('button').click(function(){
    $('form').submit()
  })
});
</script>
</head>

<body>
<span>Gõ "123456" vào bên dưới và nhấn button</span>
<form action="javascript:alert('success!');">
<input type="text" />
</form>
<button>Submit</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để kích hoạt sự kiện submit.

.submit(function(){})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
input { width:200px;}
</style>
<script>
$(function(){
  $('form').submit(function(){
     if ($("input:text").val() == "123456") {
     $("span").text("Đã xác nhận").show();
     return true;
  }
     $("span").text("Không có giá trị").show();
     return false;
  });
});
</script>
</head>

<body>
<span>Gõ "123456" vào bên dưới và nhấn button</span>
<form action="javascript:alert('success!');">
<input type="text" />
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt: