Định nghĩa và sử dụng

 • .wrap(): Bao ngoài thành phần được chọn bởi một cấu trúc HTML.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.wrap(Cấu trúc HTLM)

$('p').wrap(<div></div>);

.wrap(Bộ chọn)

$('p').wrap($('.test'));
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.wrap(function(index){})

$('p').wrap(function(){});

.wrap(Thành phần bao ngoài)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div { border: 1px solid red;}
</style>
<script>
$(function(){
  $('p').wrap('<div></div>');
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy mỗi thành phần p đã được bao ngoài bởi thành phần div.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>

<div><p>Thành phần p</p></div>
<div><p>Thành phần p</p></div>
<div><p>Thành phần p</p></div>

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div { border: 1px solid red;}
p { border: 1px solid blue;}
strong { border: 1px solid yellow;}
</style>
<script>
$(function(){
  $('span').wrap('<div><p><strong></strong></p></div>');
});
</script>
</head>

<body>
<span>Thành phần span</span>
<p>Thành phần p</p>
<span>Thành phần p</span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy mỗi thành phần p đã được bao ngoài bởi thành phần div.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<span>Thành phần span</span>
<p>Thành phần p</p>
<span>Thành phần p</span>

<div><p><strong><span>Thành phần span</span></strong></p></div>
<p>Thành phần p</p>
<div><p><strong><span>Thành phần span</span></strong></p></div>

wrap(Bộ chọn)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div { margin: 2px; padding: 2px; }
div.test { border: 1px solid red; }
div.test div { border: 1px solid blue; }
</style>
<script>
$(function(){
  $('p').wrap($('.test'));
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
<div class="test"><div></div></div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy mỗi thành phần p đã được bao ngoài bởi thành phần <div class="test"><div>Thành phần p</div></div>, chú ý là cách dùng này chỉ hiệu quả khi đoạn wrap được viết liên tục.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>

<div class="test">
<div>

<p>Thành phần p</p>
</div>
</div>


<div class="test">
<div>

<p>Thành phần p</p>
</div>
</div>


<div class="test">
<div>

<p>Thành phần p</p>
</div>
</div>


<div class="test"><div></div></div>

.wrap(function(index){})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div { border: 1px solid red;}
p { border: 1px solid blue;}
</style>
<script>
$(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").wrap(function(){
      return "<div></div>"
    });
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p</p>
<button>Click để wrap thành phần p</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Mỗi lần click vào button thì thành phần <p> sẽ được bao ngoài thêm thành phần <div>.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Thành phần p</p> <button>Click để wrap thành phần p</button>

<div><p>Thành phần p</p></div>
<button>Click để wrap thành phần p</button>