Định nghĩa và sử dụng

 • .animate(): Thực hiện một hình ảnh động (animate) tùy chỉnh của một tập hợp các thuộc tính css.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.animate(Thuộc tính,Tốc độ,'easing',function(){})

Thuộc tính:

 • backgroundPositionX (VD: backgroundPositionX:"+=100px")
 • backgroundPositionY (VD: backgroundPositionY:"+=100px")
 • borderWidth (VD: borderWidth:"10px")
 • borderBottomWidth (VD: borderBottomWidth:"10px")
 • borderLeftWidth (VD: borderLeftWidth:"10px")
 • borderRightWidth (VD: borderRightWidth:"10px")
 • borderTopWidth (VD: borderTopWidth:"10px")
 • borderSpacing (VD: borderSpacing:"10px")
 • margin (VD: margin:"+=100px")
 • marginBottom (VD: marginBottom:"+=100px")
 • marginLeft (VD: marginLeft:"+=100px")
 • marginRight (VD: marginRight:"+=100px")
 • marginTop (VD: marginTop:"+=100px")
 • opacity (VD: opacity:0.25)
 • outlineWidth (VD: outlineWidth:"10px")
 • padding (VD: padding:"+=100px")
 • paddingBottom (VD: paddingBottom:"+=100px")
 • paddingLeft (VD: paddingLeft:"+=100px")
 • paddingRight (VD: paddingRight:"+=100px")
 • paddingTop (VD: paddingTop:"+=100px")
 • height (VD: height:"+=100px")
 • width (VD: width:"+=100px")
 • maxHeight (VD: maxHeight:"+=100px")
 • maxWidth (VD: maxWidth:"+=100px")
 • minHeight (VD: minHeight:"+=100px")
 • minWidth (VD: minWidth:"+=100px")
 • fontSize (VD: fontSize:"1em")
 • bottom (VD: bottom:"+=100px")
 • left (VD: left:"+=100px")
 • right (VD: right:"+=100px")
 • top (VD: top:"+=100px")
 • letterSpacing (VD: letterSpacing:"+=10px")
 • wordSpacing (VD: wordSpacing:"+=10px")
 • lineHeight (VD: lineHeight:"+=10px")
 • textIndent (VD: textIndent:"10px")

Tốc độ có thể bằng số hoặc bằng chữ: slow, fast (mặc đinh 400).

Easing có thể sử dụng swing hoặc linear (mặc định swing).

$('.test').animate({
  opacity: 0.25,
  left: "+=50",
  height: "toggle"
  }, 5000, 'swing', function() {
    // Animation complete.
  });;

.animate(Thuộc tính,options)

Các giá trị của options:

 • duration có thể bằng số hoặc bằng chữ: slow, fast.
 • Easing có thể sử dụng swing hoặc linear (mặc định swing).
 • queue: có giá trị true hay false, xác có hay không trong việc đặt các animate trong hàng đợi hiệu ứng, nếu giá trị false animate sẽ hoạt động ngay lập tức.
 • specialEasing: một bản đồ (map) của một hoặc nhiều thuộc tính css định nghĩa bởi đối số và hàm easing tương ứng (được thêm vào phiên bản 1.4).
 • step: quy định cụ thể chức năng được thực hiện sau mỗi bước trong các hình ảnh động.
 • progress: một chức năng được gọi sau mỗi bước của các hình ảnh động, chỉ một lần cho mỗi phần tử không phụ thuộc vào số thuộc tính animate.
 • complete: một chức năng được gọi sau khi hoàn thành animate.
 • done: một chức năng được gọi sau khi hoàn thành animate (đối tượng Promise được giải quyết).
 • fail: một chức năng được gọi sau khi không hoàn thành animate (đối tượng Promise được loại bỏ).
 • always: một chức năng được gọi sau khi animate hoàn thành hoặc dừng lại (đối tường Promise được giải quyết hoặc loại bỏ).
$('img').animate({
   width: 'toggle',
   height: 'toggle'
}, {
   duration: 5000,
   specialEasing: {
     width: 'linear',
     height: 'linear'
   },
   complete: function() {
     $(this).after("<div>Animation Complete</div>");
   }
});

.animate(Thuộc tính,Độ bền,'easing',function(){})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
button {
  margin: 10px;
}
img {
  position: relative;
  left: 10px;
}
</style>
<script>
$(function(){
  $('button').click(function() {
    $('img').animate({
    opacity: 0.25,
    left: '+=50',
    height: 'toggle'
    },2000, function() {
      $('button').text("Click tiếp để thấy hiệu ứng");
    });
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p><button>Click here</button></p>
<img src="images/bg_hwc.gif" alt="" width="129" height="129">
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để xem hiệu ứng animate.

.animate(Thuộc tính,option)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
button {
  margin: 10px;
}
img {
  position: relative;
  left: 10px;
}
</style>
<script>
$(function(){
  $('button').click(function() {
    $('img').animate({
      width: 'toggle',
      height: 'toggle'
    }, {
       duration: 5000,
       specialEasing: {
         width: 'linear',
         height: 'linear'
       },
       complete: function() {
         $(this).after("<div>Animation Complete</div>");
       }
    });
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p><button>Click here</button></p>
<img src="images/bg_hwc.gif" alt="" width="129" height="129">
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để xem hiệu ứng animate.