.removeData()

Định nghĩa và sử dụng

 • .removeData(): Loại bỏ dữ liệu đã được lưu trữ trước đó.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.2.3

.removeData('Tên dữ liệu')

$('div').removeData('alo');
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.7

.removeData('list')

.removeData('Tên dữ liệu')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $(".addData").click(function(){
    $("p").data("tenData", "Học web chuẩn");
    alert("Hello " + $("p").data("tenData"));
  });
  $(".removeData").click(function(){
    $("p").removeData("tenData");
    alert("Hello " + $("p").data("tenData"));
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p></p>
<button class="addData">Tạo dữ liệu</button>
<button class="removeData">Xóa dữ liệu</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt: