Định nghĩa và sử dụng

  • .width(): Xác định hoặc gán giá trị chiều rộng (width) cho thành phần.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.width()

Xác định giá trị chiều rộng của thành phần.

$('p').width();

.width(Giá trị)

Gán giá trị chiều rộng cho thành phần.

$('p').width(100);

.width()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    var wDiv = $('div').width();
    $('span').text('chiều rộng của thành phần div: ' + wDiv+'px');
});
</script>
</head>

<body>
<div>
</div>
<span></span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('div').width() cho ta biết thành phần div có giá trị chiều rộng là bao nhiêu.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div>
<p>Thành phần p con của div</p>
</div>
<span></span>

<div>
<p>Thành phần p con của div</p>
</div>
<span>chiều rộng của thành phần div: 656px</span>

.width()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div { background-color: yellow; }
</style>
<script>
$(function(){
    $('div').width(100);
});
</script>
</head>

<body>
<div>
<p>Thành phần p con của div</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('div').width(100) sẽ giúp gán chiều rộng cho thành phần div 100px.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div>
<p>Thành phần p con của div</p>
</div>

<div style="width: 100px;">
<p>Thành phần p con của div</p>
</div>