.removeProp()

Định nghĩa và sử dụng

 • .removeProp(): Loại bỏ thuộc tính của thành phần được tao bởi phương thức .prop().

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.6

.removeProp('Tên thuộc tính')

$('div').removeProp('background');
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.7

.removeProp('list')

.removeProp('Tên thuộc tính')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $(".addProp").click(function(){
    $("p").prop("background", "blue");
    $("p").html("Giá trị thuộc tính background: " + $("p").prop("background"));
  });
  $(".removeProp").click(function(){
    $("p").removeProp("background");
    $("p").html("Giá trị thuộc tính background: " + $("p").prop("background"));
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Text</p>
<button class="addProp">Tạo thuộc tính</button>
<button class="removeProp">Xóa thuộc tính</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt: