Định nghĩa và sử dụng

 • .unload(): Ràng buộc xử lý một sự kiện tới sự kiện javascript unload.
 • .unload() có thể sẽ khác nhau ở các trình duyệt, cần phải kiểm tra phương pháp này trên các trình duyệt trước khi sử dụng.
 • Sự kiện unload được kích hoạt khi:

  • Window được đóng.
  • Refresh lại trang.
  • Click vào link tới trang khác.
  • Chạy một URL từ thanh address.
  • Click vào button next hay previous.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.unload(Xử lý)

$('window').unload(function(){...});
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4.3

.unload("Dữ liệu sự kiện",Xử lý)

.unload(Mục tiêu)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(window).unload(function(){
  alert("Cảm ơn bạn đã xem!");
});
</script>
</head>

<body>
<p>Reload window hoặc tắt window để thấy kết quả.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click để xem kết quả.