.mouseover()

Định nghĩa và sử dụng

 • .mouseover(): Ràng buộc một xử lý tới một sự kiện mouseover (di chuyển chuột ra khỏi thành phần), hoặc kích hoạt sự kiện mouseover lên một thành phần.
 • Khác biệt giữa mouseover và mouseenter là:

  • .mouseenter(): Khi di chuyển chuột vào thành phần có thành phần con, nếu chưa thoát khỏi thành phần cha thì vẫn được hiểu là đang ở thành phần cha.
  • .mouseover(): Khi di chuyển chuột lên trên thành phần có thành phần con, mặc dù vẫn trong thành phần cha, nhưng nếu di duyển chuột lên thành phần con thì được tính như là đã thoát khỏi thành phần cha.

Xem ví dụ để hiểu rõ mouseenter và mouseover

Sự khác biệt khi có sự di chuyển lên thành phần con.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.mouseover()

$('img').mouseover();

.mouseover(function(){...})

$('img').mouseover(function(){
  alert('Bạn vừa di chuyển chuột');
});

.mouseover()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('img').mouseover(function(){
    $(this).css('border','5px solid green');
  });
  $('button').click(function(){
    $('img').mouseover()
  });
});
</script>
</head>

<body>
<img src="http://hocwebchuan.com/common/images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào button, ta đã kích hoạt được giá trị mouseover vào <img />, giống như vừa di chuyển chuột vào <img />.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<img src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>

<img style="border: 5px solid green;" src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>

.mouseover(function(){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('img').mouseover(function(){
    $(this).css('border','5px solid green');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<img src="http://hocwebchuan.com/common/images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi di chuyển chuột vào <img /> ta sẽ thấy được kết qủa.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<img src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />

<img style="border: 5px solid green;" src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />