Định nghĩa và sử dụng

 • .die(): Loại bỏ việc xử lý các sự kiện đang sử dụng phương pháp .live() trước đó.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.3

.die(sự kiện,function(){})

Loại bỏ việc xử lý sự kiện và function cụ thể của .live()

$('p').die('click',function(){});
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4.1

.die()

Loại bỏ việc xử lý tất cả sự kiện và function của .live()

$('p').die();
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4.3

.die(sự kiện)

Loại bỏ việc xử lý từng sự kiện của .live()

$('p').die('click');

Khi chưa sử dụng .die(sự kiện,function(){})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script>
$(document).ready( function() {
  var alertFunc = function () {
    alert("You are now leaving this site");
    return true;
  };
  $('a').live( 'click',alertFunc);
});
</script>
</head>

<body>
<a href="http://hocwebchuan.com">http://hocwebchuan.com</a><br>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy khi click vào thành phần a, sẽ hiển thị một alert và sẽ link tới trang http://hocwebchuan.com

Khi sử dụng .die(sự kiện,function(){})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script>
$(function(){
  var alertFunc = function(){
    alert("You are now leaving this site");
    return true;
  };
  $('a').live('click',alertFunc);
 
  $('a').die('click',alertFunc);
});
</script>
</head>

<body>
<a href="http://hocwebchuan.com">http://hocwebchuan.com</a><br>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy khi click vào thành phần a, phương thức .live() sẽ không còn tác dụng, lúc này sẽ không hiển thị alert mà chỉ link tới trang http://hocwebchuan.com

Khi sử dụng .die()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script>
$(function(){
  var alertFunc = function(){
    alert("You are now leaving this site");
    return true;
  };
  $('a').live('click',alertFunc);
 
  $('a').die();
});
</script>
</head>

<body>
<a href="http://hocwebchuan.com">http://hocwebchuan.com</a><br>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

.die() là phương thức sử dụng ngắn gọn của phương thức .die('sự kiện',function(){})

Khi sử dụng .die('sự kiện')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script>
$(function(){
  var alertFunc = function(){
    alert("You are now leaving this site");
    return true;
  };
  $('a').live('click',alertFunc);
  
  $('a').live('hover',alertFunc);
 
  $('a').die('hover');
});
</script>
</head>

<body>
<a href="http://hocwebchuan.com">http://hocwebchuan.com</a><br>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

.die('hover') đã loại bỏ sự kiện .live('hover'), không ảnh hưởng gì tới sự kiện .live('click')