Định nghĩa và sử dụng

 • Phương pháp .live() gắn một hoặc nhiều sự kiện cho các thành phần được chọn, và chỉ định một chức năng để chạy khi sự kiện xảy ra.
 • Phương pháp .live() đã được loại bỏ từ phiên bản 1.9, sử dụng phương pháp .on() thay thế

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.3

.live('sự kiện',function(){...})

$('button').live('click',function(){...});

.live('sự kiện',function(){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('button').live('click',function(){
    $('div').slideToggle();
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div>Thành phần div</div>
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để thấy kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div>Thành phần div</div>
<button>Click</button>

<div style="display: none;">Thành phần div</div>
<button>Click</button>