Định nghĩa và sử dụng

 • .keydown(): Ràng buộc một xử lý tới một sự kiện keydown (nhấn phím), hoặc kích hoạt sự kiện keydown lên một thành phần.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.keydown()

$('input').keydown();

.keydown(function(){...})

$('input').keydown(function(){
  alert('Bạn vừa nhấn bàn phím');
});

.keydown()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('input').keydown(function(){
    $(this).css('background-color','yellow');
  });
  $('button').click(function(){
    $('input').keydown()
  });
});
</script>
</head>

<body>
<input type="text" value="text text" />
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào button, ta đã kích hoạt được giá trị keydown vào input.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<input type="text" value="text text" />
<button>Click</button>

<input style="background-color: yellow;" type="text" value="text text" />
<button>Click</button>

.keydown(function(){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('input').keydown(function(){
    $(this).css('background-color','yellow');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<input type="text" value="text text" />
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào input và nhấn chọn bất kỳ phím nào, ta sẽ thấy được kết qủa.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<input type="text" value="text text" />

<input style="background-color: yellow;" type="text" value="text text" />