Định nghĩa và sử dụng

 • .offset(): Lấy tọa độ hiện tại của thành phần đầu tiên, hoặc thiết lập các tọa độ của từng thành phần trong tập hợp các thành phần phù hợp liên quan đến văn bản.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.2

.offset()

$('p').offset();
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.offset(tọa độ)

$('p').offset({ top: 10, left: 20 });

.offset(function(index,tọa độ){...})

$('p').offset(function(index,{ top: 10, left: 20 }){...});

.offset()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  var offset = $('div').offset();
  $('span').text(offset.left+" , "+offset.top);
});
</script>
</head>

<body>
<p>Tọa độ của thành phần div: (<span></span>)</p>
<div>Tag div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Cách sử dụng $('div').offset() ta đã lấy được giá trị tọa độ của thành phần div.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Tọa độ của thành phần div: (<span></span>)</p>
<div>Tag div</div>

<p>Tọa độ của thành phần div: (<span>0 , 52</span>)</p>
<div>Tag div</div>

.offset(tọa độ)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
p { background-color: pink; }
div { background-color: yellow; }
</style>
<script>
$(function(){
  $('div').offset({top: 80, left: 300 });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Tag p</p>
<div>Tag div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Tọa độ của thành phần div hiện giờ đã được thay đổi, tương đương đoạn sytle sau: position: relative; top: 80px; left: 300px;.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Tag p</p>
<div>Tag div</div>

<p>Tag p</p>
<div style="position: relative; top: 80px; left: 300px;">Tag div</div>

.offset(function(index,tọa độ){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
<style>
p { background-color: blue; }
</style>
<script>
$(function(){
  $('button').on('click', function() {
    $('p').offset(function(index, coordinates){
      if (index == 0) {//Chỉ tác động lên thành phần đầu tiên
  	    coordinates.top += 10;
  	    coordinates.left += 10;
      }
      return $(this).offset(coordinates);
    });
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Tag p 01</p>
<p>Tag p 02</p>
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào button, ta đã cộng thêm vào 10px của tọa độ x và y

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Tag p 01</p>
<p>Tag p 02</p>
<button>Click</button>

<p style="position: relative; top: 10px; left: 10px;">Tag p 01</p>
<p>Tag p 02</p>
<button>Click</button>