.outerWidth()

Định nghĩa và sử dụng

 • .outerWidth(): Lấy giá trị chiều rộng của thành phần phù hợp, chiều rộng này bao gồm border, padding.
 • .outerWidth(true): sẽ cộng thêm thành phần margin nếu có thêm tùy chọn "true".

outerWidth

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.2.6

.outerWidth()

$('p').outerWidth();

.outerWidth(Tùy chọn margin)

chiều rộng được tính cho cả margin.

$('p').outerWidth(true);

.outerWidth()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
ul {
  border: 4px solid blue;
  height: 60px;
  padding: 10px;
  margin: 5px;
  width: 200px;
}
</style>
<script>
$(function(){
  var ulHeight = $('ul').outerWidth();
  $('span').text(ulHeight);
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>
<p>Thành phần ul cao: <span></span> px</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi sử dụng .outerWidth() ta đã lấy được giá trị chiều rộng của ul, chiều rộng này bao gồm padding, border.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>
<p>Thành phần ul cao: <span></span> px</p>

<ul>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>
<p>Thành phần ul cao: <span>228</span> px</p>

.outerWidth(Tùy chọn margin)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
ul {
  border: 4px solid blue;
  height: 60px;
  padding: 10px;
  margin: 5px;
  width: 200px;
}
</style>
<script>
$(function(){
  var ulHeight = $('ul').outerWidth(true);
  $('span').text(ulHeight);
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>
<p>Thành phần ul cao: <span></span> px</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi sử dụng .outerWidth() ta đã lấy được giá trị chiều rộng của ul, chiều rộng này bao gồm padding, border và margin.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>
<p>Thành phần ul cao: <span></span> px</p>

<ul>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>
<p>Thành phần ul cao: <span>238</span> px</p>