Định nghĩa và sử dụng

 • .find(): Giúp tìm thành phần trong thành phần cha.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.find(bộ chọn)

$('li').find('.test');
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.6

.find(jquery object)

$('li').find($('div.test'));

.find(bộ chọn)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('li').find('.test').css('background-color','blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">
  <p>Thành phần thứ 3</p>
  <ul>
    <li>Thành phần con thứ 1</li>
    <li class="test">Thành phần con thứ 2</li>
    <li>Thành phần con thứ 3</li>
  </ul>
</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
<li class="fifth">Thành phần thứ 5</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

.find('.test') đã giúp tìm được thành phần li có class="test".

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">
<p>Thành phần thứ 3</p>
<ul>
<li>Thành phần con thứ 1</li>
<li class="test">Thành phần con thứ 2</li>
<li>Thành phần con thứ 3</li>
</ul>
</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
<li class="fifth">Thành phần thứ 5</li>
</ul>

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">
<p>Thành phần thứ 3</p>
<ul>
<li>Thành phần con thứ 1</li>
<li class="test" style="background-color: blue;">Thành phần con thứ 2</li>
<li>Thành phần con thứ 3</li>
</ul>
</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
<li class="fifth">Thành phần thứ 5</li>
</ul>

.find(jquery object)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('li').find($('p.test')).css('background-color','blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">
  <p>Thành phần thứ 3</p>
  <ul>
    <li>Thành phần con thứ 1</li>
    <li class="test">Thành phần con thứ 2</li>
    <li>Thành phần con thứ 3</li>
  </ul>
  <p class="test">Thành phần p</p>
</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
<li class="fifth">Thành phần thứ 5</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Với cách sử dụng như trên chỉ có thành phần p có class test là được tìm thấy.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">
<p>Thành phần thứ 3</p>
<ul>
<li>Thành phần con thứ 1</li>
<li class="test">Thành phần con thứ 2</li>
<li>Thành phần con thứ 3</li>
</ul>
<p class="test">Thành phần p</p>
</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
<li class="fifth">Thành phần thứ 5</li>
</ul>

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">
<p>Thành phần thứ 3</p>
<ul>
<li>Thành phần con thứ 1</li>
<li class="test">Thành phần con thứ 2</li>
<li>Thành phần con thứ 3</li>
</ul>
<p class="test" style="background-color: blue;">Thành phần p</p>
</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
<li class="fifth">Thành phần thứ 5</li>
</ul>