Định nghĩa và sử dụng

 • .hover(): kết hợp xử lý cả 2 sự kiện di chuyển con trỏ chuột vào thành phần (mouseenter) và di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần (mouseleave).

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.hover(xử lý mouse enter,xử lý mouse leave)

$('p').hover(function(){
    $(this).css('color','red');
  },function(){
    $(this).css('color','black');
});
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.hover(xử lý mouse enter và xử lý mouse leave)

$('li').hover(function(){
    $(this).toggleClass('active');
});

.hover(xử lý mouse enter,xử lý mouse leave)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('p').hover(function(){
    $(this).css('color','red');
  },function(){
    $(this).css('color','black');
});
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Di chuyển con trỏ chuột vào Thành phần p để thấy được hiệu ứng.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery - khi hover

<p>Thành phần p</p>

<p style="color: red;">Thành phần p</p>

.hover(xử lý mouse enter và xử lý mouse leave)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
.active { color: red; }
</style>
<script>
$(function(){
  $('li').hover(function(){
    $(this).toggleClass('active');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Di chuyển con trỏ chuột vào từng Thành phần li để thấy được hiệu ứng.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery - khi hover

<ul>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>

<ul>
<li style="color: red;">Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
<li>Thành phần li</li>
</ul>