Định nghĩa và sử dụng

 • .resize(): Ràng buộc một xử lý sự kiện "resize" hoặc kích hoạt sự kiện trên thành phần.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.resize()

$('.test').resize();

.resize(function(){})

$('.test').resize(function(){});
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4.3

.resize("eventData",function(){})

$('.test').resize("eventData",function(){});

.resize(function(){})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $(window).resize(function() {
    $("span").html($(window).width());
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thay đổi kích thước để thấy được kết quả.</p>
<p>Chiều rộng của window: <span></span>.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click để xem kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Thay đổi kích thước để thấy được kết quả.</p>
<p>Chiều rộng của window: <span></span>.</p>

<p>Thay đổi kích thước để thấy được kết quả.</p>
<p>Chiều rộng của window: <span>1024</span>.</p>