Định nghĩa và sử dụng

 • .click(): Kích hoạt sự kiện click trên thành phần hoặc ràng buộc xử lý một sự kiện tới sự kiện click trong javascript.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

Kích hoạt sự kiện click cho thành phần

.click()

$('p').click();
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4.3

Sử dụng function cho sự kiện click

.click(function(){})

$('p').click(function(){
  $('span').css('color','red');
});

.click(bộ chọn)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('p').click(function(){
    var clicked = $('span').click();
    if(clicked){$('span').css('color','red');}
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Click</p>
<span>Thành phần span</span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào thành phần p, khi đó function sẽ thực hiện hành động $('span').click() tức là đã kích hoạt cho span một sự kiện click, span lúc này sẽ được hiểu là đang thực hiện sự kiện click.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Click</p>
<span>Thành phần span</span>

<p>Click</p>
<span style="color: red;">Thành phần span</span>

.click(function(){})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('p').click(function(){
    $('span').css('color','red');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Click</p>
<span>Thành phần span</span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi tác động lên thành phần p một sự kiện click thì ngay lập tức trình duyệt sẽ xử lý nội dung của function là đổi màu của span.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p>Click</p>
<span>Thành phần span</span>

<p>Click</p>
<span style="color: red;">Thành phần span</span>

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
.current { color: red; }
</style>
<script>
$(function(){
  $('li').click(function(){
    $('li').removeClass();
    $(this).addClass('current');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Một ví dụ đơn giản sử dụng click function, click từng li để thấy kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>

<ul>
<li class="current">li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>