.triggerHandler()

Định nghĩa và sử dụng

 • .triggerHandler(): kích hoạt sự kiện được xác định cho thành phần đc chọn.
 • Phương pháp này tương tự như phương pháp .trigger(), ngoại trừ việc kích hoạt giá trị mặc định cho sự kiện (như một form submission).
 • Trong khi .trigger() sẽ hoạt động trên tất cả các thành phần phụ hợp bởi các đối tượng jQuery, .triggerHandler() chỉ ảnh hưởng đến các thành phần trùng khớp đầu tiên.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.triggerHandler(Sự kiện,Tham số)

$('input').triggerHandler(select);

.triggerHandler(Sự kiện,Tham số)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $("button").click(function(){
    $('.test').on('thamso', function(event, param1, param2) {
      alert(param1 + "\n" + param2);
    });
    $('.test').triggerHandler('thamso', ['Custom', 'Event']);
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div</div>
<button>Button</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để xem kết quả.

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  function update(j) {
    var n = parseInt(j.text(), 10);
    j.text(n + 1);
  }
  $("button:first").click(function(){
    update($("span:first"));
  });
  $("button:last").click(function(){
    $("button:first").triggerHandler('click');
    update($("span:last"));
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div><span>0</span> button 01 click.</div>
<div><span>0</span> button 02 click.</div>
<button>Button 01</button> <button>Button 02</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để xem kết quả.