Định nghĩa và sử dụng

  • .eq(n): Xác định thành phần ở vị trí thứ n.
  • Trong đó n có thể mang giá trị âm.
  • .eq(0) ứng với thành phần ở vị trí đầu tiên.
  • .eq(-1) ứng với thành phần ở vị trí cuối cùng.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.1.2

.eq(n)

$('li').eq(3);
  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.eq(-n)

$('li').eq(-2);

.eq(n)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('li').eq(3).css('background-color','yellow');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy Thành phần thứ 4 đã được xác định, vì .eq(0) ứng với vị trí Thành phần thứ 1 cho nên .eq(3) sẽ ứng với Thành phần thứ 4.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li style="background-color: yellow;">Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>

.eq(-n)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('li').eq(-4).css('background-color','yellow');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy Thành phần thứ 2 đã được xác định, vì .eq(-1) sẽ ứng với vị trí cuối cùng tức là Thành phần thứ 5, do đó .eq(-4) sẽ ứng với Thành phần thứ 2.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li style="background-color: yellow;">Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>