Định nghĩa và sử dụng

 • .hasClass('Tên lass'): Xác định thành phần có chứa class nhất định nào đó hay không.

HTML

<p class="test"></p>

jQuery

$('p').hasClass('test');

Trả về giá trị true.

$('p').hasClass('test01');

Trả về giá trị false.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.2

.hasClass('Tên class')

$('li').hasClass('test');

.hasClass(Bộ chọn)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('p').each(function(){
    var hClass = $(this).hasClass('test');
    if(hClass){
      $(this).append('<span> - thành phần có class="test"</span>');
    }
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p class="test">Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$(this).hasClass('test') kiểm tra tất cả thành phần p có class="test" hay không, nếu có sẽ add thêm nội dung <span> - thành phần có class="test"</span>

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p class="test">Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>

<p class="test">Thành phần p - thành phần có class="test"</p>
<p>Thành phần p</p>