Định nghĩa và sử dụng

 • .toArray(): Lấy tất cả các thành phần DOM chứa trong tập jQuery, như là một mảng (array).

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.toArray()

$('li').toArray();

.toArray()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('button').click(function(){
    var list = $('li').toArray()
    for (i=0;i<list.length;i++){
      alert(list[i].innerHTML);
    }
}); 
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Html</li>
<li>Css</li>
<li>jQuery</li>
</ul>
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy cách sử dụng .toArray() đã lấy các thành phần li với dạng mãng (array).