Định nghĩa và sử dụng

 • .context: Một DOM node context được thông qua jQuery();, nếu không được thông qua thì khi đó context sẽ có thể là môt document.
 • DOM node có thể hiểu như sau: Theo DOM, tất cả mọi thứ trong tài liệu XML là một node.

  • Toàn bộ văn bản (document) là một document node
  • Mỗi thành phần XML (XML element) là một element node
  • Text trong thành phần XML là text node
  • Mỗi thuộc tính (attribute) là một attribute node
  • Comment là commnet node

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.3

.context

'<li>' + $('ul').context + '</li>'

.after(bộ chọn)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('ul').append('<li>' + $('ul').context + '</li>');
  $('ul').append('<li>' + $('ul', document.head).context.nodeName + '</li>');
});
</script>
</head>

<body>
<p>Context:</p>
<ul></ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('ul').context: cho biết ul là một objectHTMLDocument

$('ul', document.head).context: cho biết document.head có tên node là HEAD

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul></ul>

<ul>
<li>[object HTMLDocument]</li>
<li>HEAD</li>

</ul>